VladimirBoishko.com
Ужгород
e-mail: n3xt1986@gmail.com
tel.      +38 (050) 140 50 10